I. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi§ 1 Pamatnoteikumi

(1 ) Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz līgumiem, ko jūs noslēdzat ar mums kā piegādātāju (NEW YORK COFFEE COMPANY . Lighthouse Group SIA ), izmantojot interneta vietni www.newyorkcoffee.lv. Ja vien nav panākta citāda vienošanās, mēs iebilstam pret jebkādu jūsu pašu noteikumu un nosacījumu iekļaušanu, kurus jūs varētu izmantot.

(2 ) Patērētājs turpmāk minēto noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu nolūkā, kurš pārsvarā nav attiecināms ne uz tās komercdarbību, ne neatkarīgu profesionālo darbību. Uzņēmējs ir jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas, slēdzot juridisku darījumu, darbojas, veicot savu neatkarīgu profesionālo vai komercdarbību.

§ 2 Līguma noslēgšana

(1 ) Līguma priekšmets ir preču pārdošana. un/vai remonta pakalpojumu sniegšana.

(2 ) Ievietojot attiecīgo preci mūsu tīmekļa vietnē, mēs iesniedzam jums saistošu piedāvājumu noslēgt līgumu, izmantojot tiešsaistes iepirkumu grozu sistēmu saskaņā ar preces aprakstā minētajiem nosacījumiem.

(3 ) Līgums tiek noslēgts, izmantojot tiešsaistes iepirkumu grozu sistēmu šādi:
Pirkšanai paredzētās preces un/vai remonta pakalpojumi tiek ievietoti "iepirkumu grozā". Jūs varat izsaukt "iepirkumu grozu", izmantojot attiecīgo pogu navigācijas joslā, un jebkurā laikā veikt izmaiņas.
Pēc tam, kad būs atvērta "Checkout" lapa un ievadīti personas dati, kā arī maksājuma un piegādes nosacījumi, pasūtījuma dati beidzot tiks parādīti kā pasūtījuma pārskats.


Ja kā maksāšanas metodi izmantojat tūlītējo maksājumu sistēmu (piemēram, PayPal / PayPal Express), jūs tiksiet novirzīts uz mūsu tiešsaistes veikala pasūtījuma pārskata lapu vai uz tūlītējo maksājumu sistēmas nodrošinātāja tīmekļa vietni.
Ja tiekat novirzīts uz attiecīgo tūlītējo maksājumu sistēmu, veiciet attiecīgo izvēli vai ievadiet savus datus tur. Visbeidzot, jums tiks parādīti pasūtījuma dati kā pasūtījuma pārskats tūlītējo maksājumu sistēmas nodrošinātāja tīmekļa vietnē vai pēc tam, kad būsiet novirzīts atpakaļ uz mūsu tiešsaistes veikalu.


Pirms pasūtījuma iesniegšanas jums ir iespēja vēlreiz pārbaudīt informāciju pasūtījuma pārskatā, mainīt to (arī izmantojot interneta pārlūkprogrammas funkciju "atpakaļ") vai atcelt pasūtījumu.
Nosūtot pasūtījumu, izmantojot atbilstošo pogu ("pasūtījums pēc apmaksas" vai līdzīgu apzīmējumu), jūs paziņojat, ka juridiski saistoši akceptējat piedāvājumu, ar ko tiek noslēgts līgums.

(4) Jūsu pieprasījumi par piedāvājuma sagatavošanu jums nav saistoši. Mēs iesniegsim jums saistošu piedāvājumu teksta veidā (piemēram, pa e-pastu), kuru jūs varat pieņemt 5 dienu laikā (ja vien attiecīgajā piedāvājumā nav norādīts cits termiņš).

(5 ) Pasūtījuma apstrāde un visas informācijas, kas nepieciešama saistībā ar līguma noslēgšanu, nosūtīšana tiek daļēji automatizēta, izmantojot e-pastu. Tāpēc jums ir jāpārliecinās, ka e-pasta adrese, ko esat mums norādījis, ir pareiza, ka e-pasta vēstuļu saņemšana ir tehniski nodrošināta un jo īpaši, ka to netraucē SPAM filtri.

§ 3 Individuāli izstrādātas preces

(1) Jums ir jāsniedz mums atbilstoša informācija, teksti vai faili, kas nepieciešami preču individuālajam dizainam, izmantojot tiešsaistes pasūtījumu sistēmu vai pa e-pastu vēlākais tūlīt pēc līguma noslēgšanas. Jāievēro visas mūsu specifikācijas par failu formātiem.

(2) Jūs apņematies nepārsūtīt nekādus datus, kuru saturs pārkāpj trešo personu tiesības (jo īpaši autortiesības, tiesības uz vārdu, tiesības uz preču zīmi) vai pārkāpj spēkā esošos tiesību aktus. Jūs nepārprotami atbrīvojat mūs no visām prasībām, ko šajā sakarā izvirza trešās puses. Tas attiecas arī uz šajā kontekstā nepieciešamajām juridiskās pārstāvības izmaksām.

(3) Mēs nepārbaudām nosūtīto datu satura pareizību un šajā sakarā neuzņemamies nekādu atbildību par kļūdām.

§ 4 Remonta pakalpojumu sniegšana

(1 ) Ciktāl līguma priekšmets ir remonta pakalpojumi, mēs esam atbildīgi par remonta darbiem, kas izriet no pakalpojuma apraksta. Mēs tos veicam saskaņā ar savām zināšanām un pārliecību personīgi vai ar trešo personu starpniecību.

(2 ) Jums ir pienākums sadarboties, jo īpaši jums pēc iespējas vispusīgāk jāapraksta ierīces defekts un jādara ierīce ar defektu pieejama.

(3) Jums ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar bojātās ierīces nosūtīšanu mums.


(4 ) Ja vien attiecīgajā piedāvājumā nav norādīts citādi, remonts, ieskaitot ierīces nosūtīšanu, tiks veikts 5 - 7 dienu laikā pēc remontējamās ierīces saņemšanas (ja ir saskaņots avansa maksājums, tomēr tikai pēc jūsu maksājuma norādījuma saņemšanas).

(5) Ja jūs izmantojat savas tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar 648. pantu S. 1 BGB (Vācijas Civilkodekss), mēs varam pieprasīt 10% no nolīgtās atlīdzības kā vienreizēju maksājumu, ja izpilde vēl nav sākta. Tomēr, ja pastāv likumā noteiktās atteikuma tiesības, tās ir spēkā tikai tad, ja jūs neizmantojat savas atteikuma tiesības līdz atteikuma termiņa beigām. Jūs paturat tiesības pierādīt, ka mums faktiski nav radušās izmaksas vai tās ir ievērojami zemākas.

§ 5. pants Aizturēšanas tiesības, Īpašumtiesību saglabāšana

(1 ) Jūs varat izmantot aizturējuma tiesības tikai tiktāl, ciktāl tās attiecas uz prasījumiem, kas izriet no vienām un tām pašām līgumattiecībām.

(2 ) Preces paliek mūsu īpašumā līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

(3) Ja esat uzņēmējs, papildus piemēro šādus noteikumus:

a) Mēs paturam īpašumtiesības uz precēm, kamēr nav pilnībā nokārtotas visas prasības, kas izriet no pašreizējām darījumu attiecībām. Pirms īpašumtiesību nodošanas uz precēm, uz kurām attiecas īpašumtiesību saglabāšana, nav atļauta ķīla vai īpašumtiesību nodošana kā nodrošinājums.

b) Jūs varat tālāk pārdot preces parastā uzņēmējdarbības gaitā. Šādā gadījumā jūs jau tagad nododat mums visus prasījumus rēķina summas apmērā, kas jums rodas no tālākpārdošanas, un mēs pieņemam šo nodošanu. Jūs esat pilnvarots saņemt prasījumu. Tomēr, ja jūs pienācīgi neizpildāt savas maksājumu saistības, mēs paturam tiesības piedzīt prasījumu paši.

c) Ja rezervētās preces tiek apvienotas un sajauktas, mēs iegūstam līdzīpašumtiesības uz jauno preci proporcionāli rezervēto preču rēķina vērtībai pārējās apstrādātās preces apstrādes brīdī.

d) Mēs apņemamies pēc jūsu pieprasījuma atbrīvot vērtspapīrus, uz kuriem mums ir tiesības, ja mūsu vērtspapīru realizējamā vērtība pārsniedz nodrošināmo prasību par vairāk nekā 10 %. Izsniedzamo vērtspapīru izvēle ir mūsu kompetencē.


§ 6 Garantija

(1 ) Piemēro likumā noteiktās tiesības uz atbildību par defektiem.

(2) Kā patērētājam jums ir jāpārbauda preces uzreiz pēc piegādes, vai tās ir pilnīgas, ar acīmredzamiem defektiem un transporta bojājumiem, kā arī pēc iespējas ātrāk jāinformē mums un pārvadātājam par jebkādām sūdzībām. Ja to neizdarīsiet, tas neietekmēs jūsu likumā noteiktās garantijas prasības.

(3)Ja kāda preču īpašība atšķiras no objektīvajām prasībām, novirzi uzskata par saskaņotu tikai tad, ja mēs jūs par to informējām pirms līgumiskās deklarācijas iesniegšanas un ja līgumslēdzējas puses par šo novirzi skaidri un atsevišķi vienojās.

(4) Ciktāl esat uzņēmējs, atkāpjoties no iepriekšminētajiem garantijas noteikumiem, piemēro šādus noteikumus:

a) Par preču kvalitāti var uzskatīt tikai mūsu pašu specifikācijas un ražotāja produkta aprakstu, bet ne citu reklāmu, publisku reklāmu un ražotāja paziņojumus.

b) Defektu gadījumā mēs pēc saviem ieskatiem nodrošinām garantiju, novēršot defektu vai veicot turpmāku piegādi. Ja defektu novēršana nav veiksmīga, jūs pēc saviem ieskatiem varat pieprasīt pirkuma cenas samazinājumu vai atteikties no līguma. Defektu novēršana tiek uzskatīta par neveiksmīgu pēc otrā neveiksmīgā mēģinājuma, ja vien preces vai defekta raksturs vai citi apstākļi nenorāda citādi. Defektu novēršanas gadījumā mums nav pienākuma segt paaugstinātās izmaksas, kas rodas, pārvedot preces uz citu vietu, kas nav izpildes vieta, ar nosacījumu, ka šī pārvešana neatbilst paredzētajam preču lietojumam.

c) Garantijas termiņš ir viens gads pēc preču piegādes. Termiņa saīsināšanu nepiemēro


- par mūsu vainas dēļ nodarītiem zaudējumiem, kas radušies dzīvības, miesas vai veselības bojājumu rezultātā, kā arī citu tīši vai rupjas neuzmanības dēļ nodarītu zaudējumu gadījumā;
- ciktāl mēs esam krāpnieciski slēpuši defektu vai esam uzņēmušies garantiju par preces kvalitāti;
- attiecībā uz priekšmetiem, kas ir izmantoti ēkā saskaņā ar to parasto lietojumu un ir izraisījuši tās trūkumus;
- likumā noteikto regresa tiesību gadījumā, kas jums ir pret mums saistībā ar tiesībām uz defektiem.

§ 7 Tiesību aktu izvēle, izpildes vieta, jurisdikcijas vieta

(1 ) Piemēro Vācijas tiesību aktus. Patērētāju gadījumā šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tiktāl, ciktāl tā rezultātā netiek atcelta aizsardzība, ko paredz patērētāja pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību aktu imperatīvie noteikumi (labvēlības princips).

(2) Visu pakalpojumu, kas izriet no darījumu attiecībām ar mums, sniegšanas vieta un jurisdikcijas vieta ir mūsu juridiskā adrese, ja jūs neesat patērētājs, bet esat komersants, publisko tiesību juridiska persona vai publisko tiesību īpašs fonds.Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja jums nav vispārējās jurisdikcijas Vācijā vai ES vai ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta prasības celšanas brīdī nav zināma. Tas neietekmē tiesības celt prasību tiesā arī citā likumā noteiktajā jurisdikcijas vietā.

(3) ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem noteikumi nav piemērojami.

II. informācija par klientu1. pārdevēja identitāte

NEW YORK COFFEE COMPANY 
Lighthouse Group SIA
Celtnieku 15/17-10 
3401 Liepāja 
Latvija 
E-pasts: support@newyorkcoffee.de
 


Alternatīva strīdu izšķiršana:
Eiropas Komisija nodrošina platformu ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR platforma), kas pieejama tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/odr.


2 Informācija par līguma noslēgšanu

Līguma noslēgšanas tehniskie pasākumi, paša līguma noslēgšana un labojumu iespējas tiek veiktas saskaņā ar mūsu Vispārīgo noteikumu noteikumiem "Līguma noslēgšana" (I daļa).

3. līguma valoda, līguma teksta glabāšana

3.1 Līguma valoda ir vācu.

3.2 Mēs neglabājam pilnu līguma tekstu. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas izmantojot tiešsaistes iepirkumu grozu sistēmu līguma datus var izdrukāt vai elektroniski saglabāt, izmantojot pārlūkprogrammas drukāšanas funkciju. Pēc tam, kad mēs būsim saņēmuši pasūtījumu, pasūtījuma dati, juridiski nepieciešamā informācija par distances līgumiem un Vispārīgie darījumu noteikumi un nosacījumi tiks nosūtīti jums vēlreiz pa e-pastu.

3.3. Ja piedāvājuma pieprasījums tiek iesniegts ārpus tiešsaistes iepirkumu groza sistēmas, jūs saņemsiet visus līguma datus kā daļu no saistoša piedāvājuma teksta formā, piemēram, pa e-pastu, kuru varat izdrukāt vai saglabāt elektroniski.

4. Rīcības kodeksi

4.1. Mēs esam pakļāvušies Händlerbund Management AG Pircēja zīmoga kvalitātes kritērijiem, kurus var apskatīt: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. preču vai pakalpojumu būtiskās īpašības

Preču un/vai pakalpojumu būtiskākie raksturlielumi ir atrodami attiecīgajā piedāvājumā.

6 Cenas un maksāšanas noteikumi

6.1 Attiecīgajos piedāvājumos norādītās cenas, kā arī piegādes izmaksas ir kopējās cenas. Tās ietver visas cenas sastāvdaļas, tostarp visus piemērojamos nodokļus.

6.2. Veiktās piegādes izmaksas nav iekļautas pirkuma cenā. Tās var nosaukt, izmantojot attiecīgi norādītu pogu mūsu tīmekļa vietnē vai attiecīgajā piedāvājumā, tās ir norādītas atsevišķi pasūtījuma procesā un ir jāsedz jums papildus, ja vien nav apsolīta bezmaksas piegāde.

6.3 Ja piegāde tiek veikta uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, var rasties papildu izmaksas, par kurām mēs neesam atbildīgi, piemēram, muitas nodevas, nodokļi vai naudas pārskaitījuma maksa (kredītiestāžu pārskaitījuma vai valūtas maiņas kursa maksa), kuras sedz Jūs.

6.4.Līdzekļu pārskaitīšanas izmaksas(kredītiestāžu pārskaitījumu vai valūtas maiņas kursa komisijas maksa).6.4 Jebkuras izmaksas, kas radušās saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu (kredītiestāžu pārskaitījuma vai valūtas maiņas kursa komisijas maksa), sedz Jūs, ja piegāde tiek veikta uz ES dalībvalsti, bet maksājums tika veikts ārpus Eiropas Savienības.

6.5 Jums pieejamie maksāšanas veidi ir šādi. Jums pieejamie maksāšanas veidi ir norādīti zem attiecīgi norādītās pogas mūsu tīmekļa vietnē vai attiecīgajā piedāvājumā.

6.6. Ja vien atsevišķos maksājumu veidos nav norādīts citādi, no noslēgtā līguma izrietošie maksājumu prasījumi ir jāapmaksā nekavējoties.

7. piegādes noteikumi

7.1 Piegādes noteikumi un nosacījumi, piegādes termiņš un spēkā esošie piegādes ierobežojumi ir atrodami zem attiecīgi norādītās pogas mūsu tīmekļa vietnē vai attiecīgajā piedāvājumā.

7.2. Ja esat patērētājs, likums nosaka, ka pārdotās preces nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pārvadāšanas laikā pāriet uz jums tikai tad, kad prece jums tiek nodota, neatkarīgi no tā, vai sūtījums ir apdrošināts vai nav apdrošināts. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja esat patstāvīgi pasūtījis pārvadājumu uzņēmumu, kuru nav norādījis uzņēmējs, vai personu, kas sūtījuma veikšanai izraudzīta citādi.

Ja esat uzņēmējs, piegādi un sūtījumu veicat uz savu risku. 8.

8. likumā noteiktā atbildība par defektiem

Atbildību par defektiem reglamentē mūsu Vispārīgo noteikumu un nosacījumu (I daļa) noteikums "Garantija".

9 Atcelšana

9.1.Informācija par līguma izbeigšanu, kā arī izbeigšanas noteikumi ir atrodami mūsu Vispārīgo noteikumu un nosacījumu (I daļa) noteikumos par "Remonta pakalpojumiem", kā arī attiecīgajā piedāvājumā.

Šos Vispārīgos noteikumus un noteikumus un informāciju klientiem ir sagatavojuši Händlerbund juristi, kas specializējas IT tiesībās, un tiek pastāvīgi pārbaudīta to atbilstība tiesību aktiem. Händlerbund Management AG garantē tekstu juridisko drošību un ir atbildīga brīdinājumu gadījumā. Plašāku informāciju var atrast: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

pēdējais atjauninājums: 01.03.2023